Cumua Günü Orucu Babı

İnsan sırf cumua günü oruçlu olarak sabaha girdiği zaman orucunu bozması lazım gelir
Muhamtned ibn Abbad şöyle demiştir: Ben Cabir'e:
Peygamber (S) cumua günü orucundan nehyetti mi? diye sordum. Ca-bir: Evet nehyetti, dedi.
Ebu asım'dan başka ravîler "Yalnız cumua günü oruç tutmaktan" fıkrasını ziyade ettiler.
Ebu Hureyre (R) şöyle demiştir: Ben Peygamber(S)'den işittim: "Sizden herhangi biriniz cumuadan bir gün evvel yahud bir gün sonra da oruç tutmadıkça sakın yalnız cumua günü oruç tutma­sın!" buyuruyordu.
bu bir adak orucu idi. Ebu Hureyre hadîsinin son fıkrasında ise ramazan oru­cunu şa'bandanbu nevi' oruçlar tutarak karşılamakta bir mahzur olmadığı gö­rülmüştü.
Ebü Eyyub el-Ensarî'den; o da Peygamber'in zevcesi Cuveyriye bintu'l-Haris el-Musta'lıkıyye(R)'den:
Bir cumua günü Cuveyriye orüçlu.iken Peygamber (S) onun ya­nına girdi de:
"Dünkü gün oruç tuttun mu?" diye sordu. Cuveyriye:
Hayır tutmadım, dedi. Rasulullah:
"Yarın oruç tutmak istiyor musun?" dedi. Cuveyriye:
Hayır, tutmayacağım, deyince Rasulullah:
"Öyleyse orucunu boz" buyurmuştur
Ravî Hammad ibnu'1-Ca'd, Katade'den işittiğini söyledi. Kata-de şöyle demiştir: Bana Ebu Eyyub tahdîs etti ki, kendisine de Cu­veyriye; Peygamber ona emretmiş, o da orucunu bozmuş olduğunu tahdîs etmiştir