Hz Davud Aleyhisselamın Orucu

Bize Habîb ibnu Ebî Sabit tahdîs edip şöyle dedi: Ben Ebu'l-Abbâs el-Mekkî'den işittim; o bir şâir idi ve hadîsi hususunda ittihâm edilmezdi. Dedi ki: Ben Abdullah ibn Amr ibni'l-Âs(R)'tan işittim: Dedi Peygamber (S) bana hitaben:
"Muhakkak ki sen her gün oruç tutuyor ve bütün gece ibâ­detle kaaim oluyorsun" buyurdu.
Ben:
Evet öyle yapıyorum, dedim.
Peygamber:
"Sen böyle yaptığın zaman muhakkak bundan dolayı göz za­yıflayıp göz çukuru içine çökecek, nefis de çok yorulacaktır. Her gün oruç tutan, oruç tutmamıştır. Her aydan "üç gün oruç tutmak, sene­nin tamâmını oruç tutmaktır" buyurdu.
Ben:'
Ben bundan daha çoğuna takat getiririm, dedim.
Peygamber:
"Öyle ise Dâvûd aleyhi's-selâmm orucu gibi oruç tut. O bir gün oruç tutar, bir gün oruç tutmaz idi ve düşmanla kavuştuğu za­man da kaçmaz idi" buyurdu.
Ebû Kılâbe şöyle dedi: Bana Ebu'l-Melîh haber verip şöyle dedi: Ben baban ile beraber Abdullah ibn Amr'ın yanına gir­dim. Abdullah bize şöyle tahdîs etti: Benim oruç tutuşum Rasûlul-lah'a zikrolunmuş. Rasûlullah bunu duyunca benim yanıma girdi. Ben hemen kendisi için lîf dolu deriden bir yastık koydum. Rasûlullah yer üzerine oturdu. O yastık benimle O'nun arasında kaldı. Akabinde bana:
"Sana her aydan üç gün oruç tutmak yetmiyor mu?"'buyurdu. Ben:
(Yetmez) yâ Rasûlallah! dedim. Rasûlullah:
"(Her aydan) beş gün tut" buyurdu. Ben:
(Her aydan beş gün de yetmez) yâ Rasûlallah! dedim.
"(Her aydan) yedi gün tut!" buyurdu. Ben:
(Her aydan yedi gün oruç bana yetmez) yâ Rasûlallah! dedim.
"(Her aydan) dokuz gün tut" buyurdu. Ben:
Yâ Rasûlallah (bu da yetmez)! dedim.
"(Her aydan) onbir gün oruç tut" buyurdu. Sonra Peygamber (S):
"Dâvûd Peygamber'in orucunun üstünde oruç yoktur. O, se­nenin yarısını oruç tutmaktır. Bir gün oruç tut, bir gün iftar et" bu­yurdu