Üzerinde Oruç Borcu Olduğu Halde Ölen Kimse Babı Ve Hasen El-Basri: Eğer Onun Adına Otuz Kişi Bir Gün-Oruç Tutsa Caiz Olur, Demiştir
aişe'den (o, şöyle demiştir): Rasulullah "Her­hangi bir kimse üzerinde oruç borcu olduğu halde ölürse, bu ölünün velisi onun adına (niyabeten) oruç tutabilir" buyurdu
Bu hadisi Amr ibnu'l-Haris'ten rivayet etmekte Muhammed ibn Musa'nın babasına Abdullah ibmı Vehb mutabaat etmiştir. Ve yine bu hadisi Yahya ibnu Eyyüb da Ubeydullah ibnu Ebi Ca'fer'den ri­vayet etmiştir
Bize Muhammed ibnu Abdirrahim tahdis edip şöyle dedi: Bize Muaviye ibnu Amr tahdis edip şöyle dedi: Bize Zaide, el-A'meş'ten; o da Müslim el-Batin'den; o da Said ibn Cubeyr'den; o da İbnu Abbas'tan tahdis etti ii, o şöyle demiştir: Peygamberce bir adam geldi de:
Ya Rasulallah! Anam üzerinde bir ay oruç borcu varken öl­dü. Ben anam adına bu orucu kaza edebilir miyim? diye sordu.
Rasulullah
"Evet, sen kaza et! Çünkü Allah 'a olan borç ödenmeye daha layıktır" buyurdu
Süleyman ibn Mıhran dedi ki: Müslim el-Batin bu hadisi tahdis ettiği sırada bizler üç kişi oturmuş olduğumuz halde, el-Hakem ibnu Uyeyne ve Seleme ibn Kuheyl ikisi de şöyle dediler: Biz Mücahid ibn Cebr'den işittik, o bu hadisi İbn Abbas'tan zikrediyordu [135].
Ve Ebu Halid el-Ahmer'den zikrolunuyor ki, o şöyle demiştir: Bize el-A'meş, el-Hakem'den, Müslim el-Batin'den ve Seleme ibn Ku-heyl'den; onlar da Said ibn Cubeyr'den, Ata ibn Ebi Rebah'tan ve Mucahid'den; bu son üçü de İbn Abbas'tan tahdis ettiler. İbn Abbas şöyle demiştir: Bir kadırt Peygamber'e hitaben: Kızkardeşim öldü, dedi'
Ve Yahya ibn Said ile Ebu Muaviye Muhammed ibn Hazım şöyle dediler: Bize el-A'meş, Müslim el-Batin'den; o da Said ibn Cubeyr'-den; o da İbn Abbas'tan tahdis etti. İbn Abbas: Bir kadın Peygam-ber'e hitaben: Annem Öldü dedi, demiştir
Ve Ubeydullah, Zeyd ibn Ebi Uneyse'den; o da el-Hakem ibn Uyeyne'den; o da Said ibn Cubeyr'den; o da ibn Abbas'tan olmak üzere söyledi ki, bn Abbas: Bir kadın Peygamber'e hitaben: Annem, üzerinde bir adak orucu borcu olduğu halde öldü dedi, demiştir
Ve Ebu Harız dedi ki: Bize İkrime, İbn Abbas'tan tahdis etti ki, İbn Abbas : Bir kadın, Peygamber'e hitaben: Annem, üzerinde onbeş günlük oruç borcu olduğu halde öldü dedi, demiştir