Oruçlu için Kan Aldırmanın Ve Kusmanın Hükmü Hakkında

Buhari dedi ki: Ve bana Yahya ibn Salih söyledi: Bize Muaviye ibn Sellam tahdis edip şöyle dedi: Bize
Yahya ibn Ebi Kesir, Umer ibnu'l-Hakem ibn Sevban'dan tahdis etti. O, Ebu Hureyre'den işitmiştir.
Ebu Hureyre:
Oruçlu, ihtiyarsız olarak kustuğu zaman orucu bozulmaz. Çünkü kusmak çıkarmaktır; girdirmek
değildir, demiştir
Ve yine Ebu Hureyre'nin: Oruçlu, kusarsa orucu bozulur, dediği zikrolunuyor. Birincisi (yani kusmak
orucu bozmaz rivayeti) daha sahihtir
İbn Abbas ile İkrime de: Oruç, içeri giren şeylerden kendini tutmaktır; dışarı çıkan şeyden kendini tutmak
değildir, demişlerdir
Ve İbn Umer oruçlu iken gündüzleyin kendinden kan aldır ir di. Sonra gündüzleyin kan aldırmayı terketti de,
artık geceleyin kan aldırır oldu
Ebu Musa da geceleyin kan aldırırdı [98]. Ve Saıdibn Ebi Vakkaas'ın Zeyd ibn Erkam'ın, Ummü Seleme'nin de oruçlu oldukları halde kendilerinden kan aldırdıkları zikrolunuyor
Ve Bukeyr, Alkame'nin anası Mercane'nin: Biz Aişe'nin yanında kendimizden kan aldırdık da Aişe
bizleri bundan nehyetmedi, dediğini söylemiştir
Hasen Basri'den; o da birçok kimselerden: Şeddad ibn Evs'ten, Usame ibn Zeyd'den, Ebu Hureyre'den,
Sevban'dan, Ma'kıl ibn Yesar'dan Peygamber'e yükseltilmiş olarak: Kan alan da, kan aldıran da
oruçlarını bozdu, dediği rivayet olunuyor
. Buharı dedi ki: Ve bana Ayyaş söyleyip şöyle dedi: Bize Abdu'1-A'la tahdis edip şöyle dedi: Bize Yunus, Hasen'den bunun benzerini tahdis etti.Hasen'e: Söylediğin bu söz (yani, kan alan ve aldıran orucu bozdu sözü) Peygamber'den mi? denildi de, Hasen: Evet, dedi.
Sonra bu kesin söylemesinin ardından tereddüd ederek: Allah en bilendir, dedi
İbn Abbas(R)'tan (o, şöyle demiştir): Peygamber ihramlı iken kendisinden kan aldırdı, Peygamber, oruçlu iken de yi­ne kendisinden kan aldırdı
ibn Abbas (R): Peygamber (S) oruçlu iken kendisin­den kan aldırdı, demiştir
Bize adem ibn Ebi Iyas tahdis edip şöyle dedi: Bize Şu'be. tahdis edip şöyle dedi: Ben Sabit el-Bunani'den işittim; o, Enes ibn Malik'e Siz oruçlu için kan aldırmayı kerih görür müydünüz? diye so­ruyordu.
Enes:
Hayır, yalnız oruçluyu zaif düşüreceği için hoş görmem, de­di
Ravilerden Şebabe şunu ziyade edip dedi ki: Bize Şu'be ibn Hac-cac bu hadisi "Peygamber zamanında" kaydıyle tahdis etti