ORUCUN ŞARTLARI

Orucun farz olmasının şartları vardır. Oruç ile mükellef olmak için müslüman, akıllı ve baliğ (ergen) olmak şarttır. Bu vasıflar olmayan bir şahıs için oruç farz değildir. Ancak akıllı ve mümeyyiz (hayrı, şerrî ayırabilen) olan bir Müslüman çocuğun orucu bir nafile olarak sahih olur.

Orucun edası farz olmak için sıhhat ve mukîm olmak şarttır. Hasta veya müsafir-yolcu olanların bu halde oruç tutmaları icap etmez. Bunlar bilâhare kaza ederler. Tutmaları daha hayırlıdır.

Bir orucun edası sahih olmak için niyet etmek ve hayz ile nifas olmamak şarttır. Binaenaleyh niyet edilmeksizin tutulan bir oruç, muteber değildir.

Hayız veya nifas halinde bulunan bir kadının oruç tutması da sahih olmaz. Ramazan-ı şerîf orucunu bilâhare kaza etmeleri lâzım gelir.

NÜKTE: Methiye Kime Söylenir?

Benî Temim kabilesi ileri gelenleri bir gün şair Selame’ye giderek,

“Bizim için güzel bir methiye söyle de kabilemiz iftihar etsin!” demişler. Şair:

“Peki, methedilecek bir şey yapınız da söyleyeyim!...” demiş.