Cennetteki Zenginlik ve Bolluk

Cennette sunulan tüm zenginlik dünya şartlarının aksine insanların gönüllerince yaşayacakları hiçbir zaman bitme tükenme endişesi duymayacakları Allah'ın sonsuz güzellikteki sanatının tecellilerini ve göz kamaştıran büyük bir ihtişamı kapsayan en üst estetik özellikleri ve uyumu sunan müminlerin istek ve tutkularına hitap eden bir zenginliktir. Nitekim Kuran'da bildirilen "Her nereye baksan bir nimet ve büyük bir mülk görürsün" (İnsan Suresi 20) ayetiyle cennetteki bu zenginliğe dikkat çekilmiştir.

Bir hadiste Peygamberimiz (sav) cennetin nelerden inşa edildiğini soran bir kişiye şöyle cevap vermiştir: "Gümüş tuğladan ve altın tuğladan! Harcı da kokulu misk. Cennetin çakılları inci ve yakuttan toprağı da zâferandır." (Tirmizi Kütüb-i Sitte-14 s. 451/6)

Kıymetli Taşların ve Madenlerin Bolluğu

Allah Kuran'da bildirdiği "Özenle işlenmiş mücevher tahtlar üzerindedirler." (Vakıa Suresi 15) ayetiyle cennette çeşitli mücevherler ve kıymetli taşların varlığına dikkat çeker.

Cennetle ilgili olarak Kuran'da ve hadislerde bahsi geçen inci altın ve gümüş gibi mücevherler tüm insanların ittifakla beğendikleri bunlarla süslenmiş eşyaları görmekten zevk aldıkları güzelliklerdir. Başka bir cennet nimeti olarak inciden bahsedilen hadislerden biri ise şöyledir: "Cennetliklerin başlarında taçlar vardır. Taçtaki tek inci meşrık (Doğu) ile mağrib (Batı) arasını aydınlatır." (Tirmizi Kütüb-i Sitte-14 s. 451/6)

Cennet Mekanlarının Güzelliği

Dünyanın en güzel mekanları arasında saraylar köşkler hep ilk sıralarda yer alır. Dünyada sınırlı sayıda bulunan bu mekanlar cennette kusursuz ve en görkemli halleriyle Allah'ın sevdiği kullarının yaşadığı mekanlar olarak sonsuza kadar var olacaklardır. Yüce Allah bir ayetinde "…onlar için yaptıklarına karşılık olmak üzere kat kat mükafat vardır ve onlar yüksek köşklerinde güven içindedirler." (Sebe Suresi 37) buyurarak bu gerçeği bildirmiştir.

Kutlu Peygamberimiz (sav)'in cennet mekanlarındaki zenginlik ve bolluğu tarif ettiği bir hadis şöyledir: "Cennetin içinde inciden bir saray vardır. O sarayın içinde kırmızı yakuttan yetmiş konak vardır. Her konağın içinde yeşil zebercedden (zümrüt cinsinden parlak yeşil kıymetli bir taş) yetmiş ev vardır. Her evin içinde yetmiş taht her taht üzerinde de her renkten yetmiş yatak vardır. Her evin içinde yetmiş sofra her sofranın üzerinde de yetmiş çeşit yemek vardır. Keza her evin içinde yetmiş adet hizmetçi vardır..." (Tezkireti'l Kurtubi s. 323/554)

Cennetteki Çarşı ve Giyecekler

Peygamberimiz (sav)'in hadislerde haber verdiğine göre cennet çarşılarında insanlar istedikleri herşeyden diledikleri kadar alabileceklerdir. Orada alış veriş söz konusu olmayacak herkes her beğendiğine sahip olabilecektir. Bu mekanlardaki nimet çeşitleri ise insanların daha önce hiç görmedikleri ve hayalini bile kurmadıkları türden nimetler olacaktır. Allah bol ihsanıyla herkese tüm beğenip arzuladıklarını verecek kimsenin hiçbir şeyi eksik olmayacaktır.

Hadislerde bu durumdan şöyle bahsedilir: "Muhakkak cennette bir çarşı vardır ki melekler orayı ziyaret ederler. Orada gözlerin mislini görmediği kulakların duymadığı ve kalplere gelmeyen nimetler vardır. Canımızın istediği herşey bize getirilir. Fakat orada satılan ve satın alınan hiçbir şey yoktur…" (Tezkireti'l Kurtubi s. 325-326/563)

"...Onların içinde herhangi bir şeyi eksik olan kimse yok ki karşılaştığının üzerinde gördüğü süs elbiselerinden dolayı rahatsız olsun. Sözünün sonu gelmeden üzerinde daha güzel bir kıyafet bürünür." (Tezkireti'l Kurtubi s. 325-326/563)

Cennette İnsan Güzelliği

Yüce Allah'ın "Orada huyları güzel yüzleri güzel kadınlar vardır." (Rahman Suresi 70) ayetiyle belirttiği cennetteki insanların güzelliği pek çok hadiste de vurgulanmıştır: "... Eğer cennet ehli kadınlarından bir kadın yer ehline görünseydi dünyayı ve içindekileri aydınlığa boğar ve ikisinin arasını da güzel koku ile doldururdu." ((Tirmizi) Büyük Hadis Külliyatı-5 s. 409/10095)

"Cennet ehli cennete otuz ya da otuz üç yaşında sakalsız tüysüz ve gözleri sürmeli olarak girecekler." (Büyük Hadis Külliyatı-5 s. 411/10109)

Cennette İstenen Nimetlerin Sebepsiz Verilmesi

Dünyada güzel bir yemek isteyen bir kimsenin bunun için emek ve zaman harcaması gerekmektedir. Ancak cennette satın alma emek ve zaman harcama gibi pek çok sebep ve aşama ortadan kalkarak nimetler insanın en çok hoşuna gidecek şekilde hazır olarak sunulur. Bir hadiste bu durum şöyle bir örnekle aktarılmıştır:

"...kuşun etinden yemek o kimsenin hatırına gelir ve bunun üzerine hemen çeşitli et yemekleri halinde onun önüne varır. Cennet ehli ondan istediği kadar yer. Doyduğu zaman kuşun kemikleri toplanır. Sonra uçar dilediği gibi cennette otlamaya başlar." (Tezkire-i Kurtubi-1 s. 58)

Cennetteki Sonsuz Yaşam

İnsan ömrü dünyada ortalama olarak 6-7 tane 10 seneden oluşur. Bu son derece kısa bir süredir. Oysa cennette insan ömrü süresizdir. Allah'ın "Orada ilk ölümün dışında başka ölüm tatmazlar..." (Duhan Suresi 56) ayetinde bildirdiği gibi kişi hem ölümsüz olacak hem de içinde bulunduğu nimetler sonsuza dek devam edecektir. (Harun Yahya Resulullah'ın (SAV) Dilinden Cennet)

Cennetteki sonsuz yaşam bir hadiste şöyle haber verilir: "... Oraya giren kimseye nimetler ihtiyaç olmaksızın gelir. Orada ebedi olarak yaşar. Ölmez elbisesi eskimez ve gençliği de gitmez." (Ramuz el-Ehadis-1 s. 200/6)

Cennet Allah'ın Adaletinin Bir Tecellisidir

Kuran'da bildirilen "Allah Katında onlar derece derecedir..." (Al-i İmran Suresi 163) ayetinden de anlaşılacağı gibi cennete girecek kimseler takvalarının derecesine göre Allah'ın adaletiyle karşılık görürler. Bu durumdan bir hadiste şöyle bahsedilmektedir: "... Cenneti de amellere göre taksim ederler. (Çok ameli olan çok pay alır.)" (Ramuz el-Ehadis-1 s. 198/17)

"Adn cennetleri (onlarındır) ki Rahman (olan Allah onu) Kendi kullarına gaybtan vadetmiştir. Şüphesiz O'nun vaadi yerine gelecektir." (Meryem Suresi 61)

Unutulmamalıdır ki; samimi olarak iman eden bir insan için Allah'ın cennet ve cehennemin varlığını bildirmiş olması yeterlidir. Allah'ın sözüne ve Kuran'da bildirdiği gerçeklere iman eden bir mümin bunlara hiçbir şüphe duymadan kesin olarak iman eder. Ahiret günü Yüce Allah'ın adaleti tecelli edecek ve müminler Allah'ın izniyle sonsuz bir cennet hayatına kavuşacaktır.
(makale harun yahya)