+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Risale-i nur { davası }

 Risale-i Nur - Said Nursi Katagorisinde ve  Risale-i Nur Külliyat Forumunda Bulunan  Risale-i nur { davası } Konusunu Görüntülemektesiniz.=>RİSÂLE-İ NUR { DÂVÂSI } Milyonlarla kahraman başların fedâ oldukları bir hakikate (yani Kur’ân hakikatine) benim başım dahi fedâ olsun. Elimizde nur var, topuz yok. Nur, kimseyi incitmez, ışığıyla okşar. Hz. Mevlânâ benim zamanımda gelseydi, Risale-i Nur’u yazardı. Ben de Hz. Mevlânâ zamanında gelseydim Mesnevî’yi yazardım, o zaman hizmet Mesnevî ...

 1. #1
  Site Kurucusu
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  NEW YORK
  Mesajlar
  1.643
  Tecrübe Puanı
  12

  Standart Risale-i nur { davası }

  RİSÂLE-İ NUR { DÂVÂSI }  Milyonlarla kahraman başların fedâ oldukları bir hakikate (yani Kur’ân hakikatine) benim başım dahi fedâ olsun.

  Elimizde nur var, topuz yok. Nur, kimseyi incitmez, ışığıyla okşar.

  Hz. Mevlânâ benim zamanımda gelseydi, Risale-i Nur’u yazardı. Ben de Hz. Mevlânâ zamanında gelseydim Mesnevî’yi yazardım, o zaman hizmet Mesnevî tarzındaydı, şimdi Risale-i Nur tarzındadır.

  Âhirete müteveccih âmâle mukabil sadaka ve hediyeyi almak âhiretin baki meyvelerini dünyada fani bir surette yemek demektir.

  İ’lâ-yı Kelimetullahın bi zamanda bir büyük sebebi, maddeten terakki etmektir.  RİSALE-İ NUR’LARIN KAYNAĞI


  Risale-i Nur’un mesâili; ilim ile, niyet ile ve kasdî ihtiyarla değil; ekseriyet-i mutlaka ile sünûhat, zuhûrat, ihtârât ile oluyor.
  Ben bir çekirdektim. Çürüdüm. Acz ve ihtiyaç ve samimi istemek ve fiili dua etmek neticesinde Cenab-ı Erhamürrahimin, Risale-i Nur’u o çekirdekten halk edip ihsan etmiş.

  Risale-i Nur benim değil, Kur’ân’ın malıdır; Kur’ân’ın feyzinden gelmiştir.Hiç bir kuvvet onu Anadolu’nun sinesinden koparıp atamayacaktır. Risale-i Nur Kur’ân’a bağlıdır; Kur’ân ise Arş-ı Âzamla bağlanmıştır; kimin haddi var ki, onu oradan söküp atsın.  RİSALE-İ NUR’A OLAN İHTİYAÇ


  Dinin ve Şeriatın ve Kur’an’ın yüzden ziyade tılsımlarını, muammalarını hal ve keşfeden ve en muannid dinsizleri susturup ilzam eden ve Miraç ve haşr-ı cismanî gibi sırf akıldan çok uzak zannedilen Kur’ân hakikatlerini en mütemerrid ve en muannid feylesoflara ve zındıklara karşı güneş gibi ispat eden ve onların bir kısmını imana getiren Risale-i Nur eczaları, elbette küre-i arz ve küre-i havâiyeyi kendi ile alâkadar eder ve bu asrı ve istikbali kendi ile meşgul edecek bir hakikat-i Kur’âniyedir ve ehl-i iman elinde elmas bir kılınçtır.


  Ahmed-i Faruki, Risale-i Nur hakkında demiş ki; “Mütekelliminden biri gelecek bütün hakâik-ı imaniyeyi kemâl-i vuzuh ile beyan ve ispat edecek.” Zaman ospat etti ki o adam, adam değil, belki Risale-i Nur’dur. Ehl-i keşif, Risale-i Nur’u, ehemmiyetsiz olan tercümanı suretinde keşiflerinde müşahede etmiştir, bir adam demişler.

  Risale-i Nur’un gıda ve taam hükmündeki hakikatlerinden, hem akıl, hem kalb, hem ruh ,hem nefis, hem his hisselerini alabilir. Yoksa yalnız akıl cüz’i bir hisse alır, ötekiler gıdasız kalabilirler.

  Risale-i Nur’un tarz-ı beyanını gören, lâkayd kalamaz. Başka eserler gibi yalnız akıl ve kalbi değil, belki nefsi ve hissiyâtı da musahhar eder.

  Bu zamanda Kur’ân-ın bir mu’cizesi ve nuru olan Risale-i Nur, felsef-i maddiyeden gelen dehşetli dalâlet-i ilmiyeye karşı, avam-ı ehl-i îmanın taklidi olan îmanlarını, o dalâlet-i ilmiyenin savletinden kurtarıp, umum ehl-i imana bir nokta-i istinad ve yakın ve uzaklarda olanlara dahi zaptedilmez bir kal’a hükmünda geçmiştir ki; bu emsalsiz dehşetli dalâletler içinde, yine avam-ı mü’mininin imanını şüphelerden ve İslâmiyetini, hakikatsizlik vesveselerinden muhafaza ediyor.

  Risale-i Nur’un hakikatleri bu vatanın ve milletin ve âsâyişin büyük bir temel taşıdır.


  RİSALE-İ NUR MESLEĞİ

  Nurların esası ve hedefi, iman-ı tahkiki ve hakikat-ı Kur’âniyedir.

  Risale-i Nur mesleği tarikat değil, hakikattir; Sahabe mesleğinin bir cilvesidir.

  Dalâlet ve fenalıklar cehaletten gelse defetmesi kolaydır. Fakat, fenden ilimden gelen dalâletin izalesi çok müşküldür. Bu zamanda dalâlet, fenden, ilimden geldiği için ancak onları izale etmeye ve nesl-i âtiden o belâya düşen kısmını kurtarmaya, karşılarında dayanmaya Risale-i Nur gibi her cihetle mükemmel bir eser lazımdır.


  Risale-i Nur, hem enfüsi, hem ekser cihetinde turûk-u cehriye gibi âfâkî ve hariç daireye bakıp marifetullaha geniş ve her yerde yol açmış. Âdeta Musa Aleyhisselamın asası gibi nereye vurmuş, su çıkarmış. Hem Risale-i Nur hukema ve ulemanın mesleğinde gitmeyip Kur’ân’ın bir i’caz-ı mânevisiyle herşeyde bir pencere-i marifet açmış, bir senelik bir işi bir saatte görür gibi, Kur’ân’a mahsus bir sırrı anlamıştır ki, bu dehşetli zamanda hadsiz ehl-i inadın hücumlarına karşı mağlup olmayıp galebe etmiş.
  Bu dehşetli kâinatın fırtınaları ve zeval ve tahribatları içinde ve bu-boşluk- nihayetsiz fezada herşey ile alâkadar olan insan için hakiki teselliyi ve istinad ve istimdad noktalarını yalnız Kur’ân veriyor. En ziyade kuvvetli bir surette o teselliyi ispat eden, gösteren Risale-i Nur’dur.


  Kur’an-ı Hakimin i’cazıyla hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur, bu dünyada bir mânevi Cehennemi, dalalette gösterdiği gibi, imanda dahi bu dünyada mânevi bir Cennet bulunduğunu ispat ediyor.
  Risale-i Nur yaralanmış tâlib-i hakikati kısa bir zamanda tedavi ettiği gibi, ehl-i ilhad ve dalâleti de tam ilzam ve iskât ediyor.


  Risale-i Nur, yalnız bir cüz’i tahribatı, bir küçük hâneyi tamir etmiyor; belki külli bir tahribatı ve İslâmiyeti içine alan dağlar büyüklüğunde taşları bulunan bir muhit kal’ayı tamir ediyor; ve yalnız hususî bir kalbi ve has bir vicdanı ıslaha çalışmıyor; belki bin senedenberi tedarük ve teraküm edilen müfsit âletler ile dehşetli rahnelenen kalb-i umûmi ve efkar-ı âmmeyi ve umumun, bâhusus avam-ı mü’mininin istinadgâhları olan İslâmi esaslar ve cereyanlar ve şeâirler kırılmasıyla, bozulmaya yüz tutan vicdan-ı umumiyi Kur’an’ın i’cazıyla, o geniş yaralarını, Kur’ân’ın ve îmanın ilaçları ile tedavi etmeye çalışıyor.

  Risale-i Nur’un hizmet ettiği hakâik-ı imaniye herşeyin fevkinde olduğu gibi, bu zamanda herşeyden ziyade onlara ihtiyaç var.  RİSALE-İ NUR HİZMETİ

  Cenab-ı Hakk, inayetiyle en edna bir nefer gibi, bu şahsımı esrar-ı Kur’aniyede istihdam ediyor. Yüzbin şükür olsun. Nefis cümleden ednâ, vazife cümleden âla.

  Risale-i Nur, bu asrı ve gelecek asırları tenvir edecek olan bir mu’cize-i Kur’âniyedir.


  RİSALE-İ NUR’UN ÖZELLİKLERİ


  Risalettü’n-Nur, Kur’ân’ın bir mânevi mu’cizesi olarak imanın esâsâtını kurtarıyor ve mevcut îmandan istifade cihetine değil, belki çok deliller ve parlak bürhanlar ile îmanın ispatına ve tahkikine ve muhafazasına ve şübehattan kurtarmasına hizmet ettiğinden herkese bu zamanda ekmek gibi, ilâç gibi lüzumu var olduğunu dikkatle bakanlar hükmediyorlar.

  Risale-i Nur’un siyasetle alâkası yoktur. Fakat küfr-ü mutlakı kırdığı için, küfr-ü mutlakın altı olan anarşilik ve üstü olan istibdad-ı mutlakı esasıyla bozar, reddeder. Emniyeti ve âsâyişi ve hürruyeti ve adaleti temin eder.

  İman ilminden ibaret olan Risale-i Nur eczaları emniyet ve âsâyişi temin ve tesis ederler. En güzel seciyelerin ve iyi hasletlerin menşei ve menbaı olan îman; elbette emniyeti bozmaz, temin eder. İmansızlıktır ki seciyesizliği ile emniyeti ihlal eder.

  Risale-i Nur, dünyada her cereyanın fevkinde bulunması ve umumun malı olması cihetiyle, bir tarafa tâbi ve dahil olamaz. Belki mütecaviz dinsizlere karşı haklı tarafa yardımcı olur ve dost olur ve ihtiyat kuvveti hükmünde onlara bir nokta-i istinad olur.

  Risale-i Nur kendi kendine intişar ediyor ve muhtaç olanlara kendini okutturuyor.

  Risale-i Nur’a hücum edilmez. O doğrudan doğruya Kur’ân’a bağlanmış ve Kur’ân dahi Arş-ı Âzama bağlıdır. Kimin haddi var, elini oraya uzatsın ve o kuvvetli ipleri çözsün.

  Risale-i Nur dünya işlerine âlet olamaz, dünya işlerine siper edilmez.  RİSALE-İ NUR’LARI OKUMAK


  Bu zamanda Risale-i Nur’a ekmekten ziyade ihtiyaç var ki; harmancılar, çiftçiler, çobanlar, yörük efeleri hâcât-ı zaruriyeden ziyade bir hâcât-ı zaruriyeyi, Risale-i Nur’un hakâikında buluyorlar.

  Nurlarla ya okumak veya okutmak veya yazmak suretindeki meşguliyet; tecrübelerle kalbe ferah, ruha rahat, rızka bereket, vücuda sıhhat veriyor.

  Risale-i Nur sâir ilimler gibi okunmamalı,Çünkü ondaki îman-ı tahkiki ilimleri başka ilimlere ve marifetlere benzemez. Akıldan başka çok letâif-i insaniyenin kuvvet ve nurlarıdır.

  Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan; bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir. Eğer anlamasa da mâdem Risale-i Nur şakirdlerinin bir şahs-ı mânevisi var, şüphesiz o şahs-ı mânevi bu zamanın bir âlimidir.  RİSALE-İ NUR KÜLLİYÂTI


  Meydan-ı istifadeye vaz’edilen eserler, miri malıdır; yani Kur’ân-ı Hakimin tereşşuhatıdır. Hiç kimse enesiyle onlara temellük edemez.

  Risale-i Nur’un kitabları birbirine tercih edilemez. Herbirinin kendi makamında riyaseti var. Ve bu zamanı tenvir eden bir mu’cize-i mâneviyedir.

  Risale-i Nur’un herbir kitabı bir Said’dir. Siz hangi kitaba baksanız benimle karşı karşıya görüşmekten on defa ziyade hem faydalanır, hem hakiki bir surette benimle görüşmüş olursunuz. Risale-i Nur bana hiçbir ihtiyaç bırakmıyor.

  Kur’ân’dan gelen Sözler ve Nurlar, yalnız mesâil-i ilmiye değil, belki kalbî, ruhî, halî mesâil-i îmaniyedir ve pek yüksek ve kıymettar maarif-i İlâhiye hükmündedirler.
  Konu EhLiSuNNeT tarafından (08-24-2009 Saat 01:26 AM ) değiştirilmiştir.

+ Cevap Ver

Benzer Konular

 1. Tarihi 12 Eylül davası başladı
  By Karani in forum Güncel Haberler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04-05-2012, 12:10 PM
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06-01-2011, 09:21 PM
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05-31-2011, 07:50 PM
 4. Bediüzzaman Said Nursinin Kürtçülük davası - 3
  By Furkan in forum Bediüzzaman Said Nursi
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09-26-2010, 12:32 PM
 5. islami sözlük - kan davası
  By muhammet in forum İslami Sözlük
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12-27-2009, 03:54 PM

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379