SA’ÎD NURSΒNİN İTTİHÂD’CILIĞI

Sa’îd Nursî, İttihâd ve Terakkî partisinin fa’al üyelerinden olup bu parti tarafından kurulan Teşkîlât-ı Mahsûsa’da kendisine vazîfe verilmişdir. İttihâdcı olduğunu bizzât kendisi i’tiraf etmekde:
“ Ben İttihâd ve Terakkî’den ayrılmadım. Resneli Niyâzî, Enver Paşa gibi adamlarla şimdi de müttefikim. Lâkin ba’zîları bizden ayrıldılar, bataklık yoluna sapdılar.” (1) “İttihâd ve Terakkî’nin şark vilâyetlerindeki şu’belerini bir derece istihsân ve tebrîk ederim”demekdedir.
“ Ben, tokatımı Antirik(mason) ile berâber Enver’e(İttihâd’cı), Venizelos ile berâber, Sa’îd Halîm’e(meşhûr mason sadrıa’zâm) vurmam, nazarımda vuran da sefîldir.” (2)
[İttihâdcı Sa’îd Halîm, sadrazam… İttihâdcı Enver Paşa, 33 yaşında (*)seraskerdir… Bizi bunlar I. Dünyâ Harbi’ne sokmuşlar ve Koca Devletin yıkılmasına ve milyonlarca insânımızın şehîd olmasına sebeb olmuşlardır.] Sarıkamış’da 90 bine yakın askerimizin donarak ölmesine sebeb olan bu İttihâdcı (Hazar türkü) Enver Paşa’ya, Sa’îd Nursî, şehîd demekdedir. (3)

Sa’îd Nursî, kitâblarının basılması için de Enver Paşanın kendisine para verdiğini i’tiraf eder. (4)
Sa’îd Nursî ittihâdcıların oyunlarına gelmiş, onlar tarafından kullanılmış olacak ki ittihâdcıların kendisine 19 bin altın verdiğini de kabûl eder (5)

Sa’îd Nursî’nin,tetikçilikle meşhûr Teşkîlât-ı Mahsûsa’dan olması (6) onun ittihâdcıların önde gidenlerinden olduğunu gösterir.

Sa’îd Nursî diyor ki : “ Seleflerim, Cemâleddîn Efgânî, Mısır müftîsi merhûm Muhammed Abdüh Efendiler…” Âsâr-ı Bedî’ıyye, s. 411,Elmas Neşriyyât,2004, İstanbul; Târîhçe-i hayât,s. 68;Dîvân-ı harb-i örfî, s. 6.

Mason Cemâleddin ve mason Muhammed Abdüh’e seleflerim (rehber, üstâd ) ve merhûm demek, dînen memnû’dur, mu’cib-i küfürdür.

Sa’îd Nursî’nin, Teşkîlât-ı mahsûsa’nın başkanlığını da yapmış olan ve mason listelerinin yayınlandığı kitâblarda ismi geçen Eşref Sencer Kuşcubaşı’nın köşkünde onunla 1.5 sene berâber kalması (7) bu teşkîlât mensûbları ile ne kadar samîmi olduğunu gösterir.
Sa’îd Nursî’nin, İttihâdcılar tarafından şeyhülislâmlığa getirilen, ittihâdcılığı ve masonluğuyla meşhûr Mûsâ Kâzım’dan, mahrec pâyesi alması da boşuna değildir. (8)
Sa’îd Nursî, Sultân AbdülHamîd’e de karşı olması sebebiyle meşrûtiyetciliği harâretle müdâfa’a eder. (9)

Se'îd-kürdî'nin,İngiliz Mühibler Cem'iyyeti'ne üye olmasını sağlıyan,Anayasa Mahkemesi Re’îsi Manyasî zâde Refîk bey'dir.
Esâs gâyeleri Osmânlı Devletini yıkmak olan ittihâdcıları Avrupa destekliyordu, önde gelenlerin hepsi de mason,sabatayist(dönme) ve ekalliyet mensûbu idi. Çok iyi araştırıldığında, bunların inançlarının da sağlıklı olmadığı ortaya çıkmakdadır. Kimisi cebriyye, kimisi mu’tezile kimisi de selefîdir. İttihâdcıların üstâd kabûl etdikleri Cemâleddîn Efgânî gibi içlerinde müfrit râfizî olanlar, bektâşîler, melâmîler de az değildir.[Cemâleddîn Efgânî aslen Afganlı değil, Îrânlıdır, takıyye îcâbı, şî’îliğini gizlemek için,kendisini Afganlı diye tanıtmışdır.](10)

Sa’îd Nursî, Jön Türkleri de müdâfe’a eder : “Jön Türkler, İslâmiyyet ve millet fedâileridir. Ulemâ ve Meşâyihden Jön Türk olanlar vardır. İçlerinde edebsiz, çok sefîh masonlar bulunur, fakat bunların oranı yüzde ondur, yüzde doksanı inançlı müslimânlardır. Âsâr-ı bedî’ıyye, s. 318, Elmas Neşriyyât, 2004, İstanbul

[Şu anda, herkesce, yüzde doksanının mason, sabatayist olduğu bilinen Jön Türkleri müdâfe’a etmesi, onun kimlerin safında olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.]
Netîcede, İttihâdcılar Avrupanın desteğiyle murâdlarına ermişler, altı asırlık İslâmın hâmisi Osmânlı Devleti’ni yıkarak, müslimânların topraklarını Avrupalıların (hıristiyanların)müstemlekesi yapmışlardır. Acı olan husûs İslâma zararlı olan bu kişilerin hâlâ saf müslimânlarca desteklenir olmasıdır. Allâhü te’âlâ bizleri gafletden uyandırsın, bizleri, Allâh dostlarını seven,Allâh düşmânlarına büğz eden, onları sevmeyen kullarından eylesin,

Muhammed Sıddîk Nakîboğlu


(1) Kastamonu lâhikası, s. 55; Şu’âlar, 14. şu’â
(2) Sa’îd Nursî, Sünûhat,s. 51, Sözler Yayınevi, 1977
(*) 33 yaş yüzbaşı,50 yaş serasker(Genel Kurmay Başkanı) yaşıdır
(3) Bu kitâbın sonundaki vesîkalara bakınız
(4) Necmeddîn Şahiner, Bilinmeyen Taraflarıyla Sa’îd Nursî, s. 196
(5) Kastamonu lâhikası, s. 55; Şu’âlar, 14. şu’â
(6) Yeni Türk Ans. c. 9, s. 3346, Ötüken Yayınları;
Prof.Dr.Şerîf Mardin, Sa’îd Nursî Olayı, s. 129, İletişim Yayınları
(7) Prof.Dr.Şerîf Mardin,Sa’îd Nursî Olayı,s.129
(8) Bu kitâbın sonundaki vesîkalara bakınız
(9) Târîhçe-i hayât, s. 65, 66, 72, 79; Münâzarât, s. 10-12
(10) Cemâleddîn Efgânî aynı zamanda meşhûr masondur. Masonluğu, artık sevenleri tarafından da kabûllenilir olmuşdur. İngilizlerin maşası olup, hep onların emrinde çalışmışdır.