Mucize Herkes İçin Kesin Delil midir?
Bu hadis-i şeriflerde anlatılanları binlerce defa denesen bile, bunların doğruluğu hakkında sende herhangi bir kuşkuya yer vermeyecek derecede kesin bir bilgi sağlar.
54 Ebû Nuaym, Hilye, 10/15; Hakîm et-Tirmizî, Beyânü'l-Fark, s. 50.
55 Müttakî el-Hindî, Kenzü'l-Ummâl, nr. 7593; ibn Asâkir, Târihu Dımaşk, 34/4; Süyûtî, el-Câmiu's-Sagîr, nr. 8472.
56 ibn Mâce, Mukaddime, 23; Zühd, 2.
165

Nübüvvetin mahiyeti hakkındaki kesin bilgiyi sen de bu yolla ara. Nübüvvet hakkındaki bilgileri asayı yılana dönüştürmek, ayı ikiye bölmek gibi mucizelerde arama. Çünkü bu mucizelere, onu destekleyen sayısız miktardaki diğer dış etkenlerden bağımsız olarak baktığın takdirde, bunların bir sihir veya hayal olduğunu zannedebilirsin. Nitekim bu da Allah Teâlâ tarafından bir saptırma ve şaşırtmadır. Cenâb-ı Hak buyurur ki:
"Allah dilediğini sapıklığa yöneltir, dilediğini doğru yola iletir."57