Risale-i Nur’un özellikleri üzerine

* “Avrupa’nın bir kısım idraksiz ve garazkar feylesoflarının, müteşabih ayet-i kerîme ve hadîs-i şeriflere yaptığı taarruzlarını, o ayet ve hadîslerin birer mu’cize olduğunu eserleriyle ispat ederek itirazlarını kökünden yıkan ve böylece evhama düşürülen bazı ehl-i ilmi de kurtarıp, İslamiyete olan hücumları akîm bırakan Said Nursî gibi bir müellifin, elbette dahî bir müfessir-i Kur’an ve onun ilminin vehbî ve vasi’ olduğuna, eserleri olan Nur Risalelerinin bir hayat boyunca okumaya layık harika bir şaheser olduğuna şüphe edilemez.” 1
* Risale-i Nur tefsir, kelam, ahlak, tasavvuf, fıkıh ve sair İslam ilimlerindeki bütün mefhumları açıklar, izah ve ispat eder. Kısa zamanda onlara vukufiyet kesbedecek şekilde formülize eder! Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in fikrî, imanî istikametini korumasını ve Müslümanların önce itikat, sonra da ibadet ve sosyal hayat ekseninde birleşmelerini netice verir. “Ulema-i ilm-i kelamın ve usulü’d-din allamelerinin ve Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaatin dahî muhakkiklerinin İslamî akidelere dair çok tetkik ve muhakematla ve ayat ve hadisleri muvazene ile kabul ettikleri usulü’d-din düsturları, şimdiki Risale-i Nur’un meşrebini muhafazaya emrediyor, kuvvet veriyor.” 2
* Mezhep, meslek ve dinî ekoller hakkında enteresan kriter ve ölçüler ortaya koyarak; meslekler, mezhebler ne kadar batıl da olsalar, içinde ukde-i hayatiyeleri/hayat düğümleri, dayandıkları gerçek hükmünde bir hak ve hakîkat bulunabileceğini ifade ederek, seçici olmak, toptancı yaklaşmamak gerektiğini ortaya koyar. 3
* Risale-i Nur, Kur’an’ın cihanşumûl/evrensel yaklaşımına aynalık yaparak, bütün insanlara hitap eder; onların fıtratlarını uygun bir yaklaşım ortaya koyar.
Ve Risale-i Nur, Kur’an’ın nuruyla, zulümat karanlıklarını dağıtıyor, ehl-i gaflet ve ehl-i dalaletin boğulduğu en son ve en geniş kainat perdelerinin arkasında Tevhid (Allah’ın varlığı, birliği) nurlarını gösteriyor. 4
* Risale-i Nur, çağımızı kasıp kavuran deccalizmi, ifsat, dinsizlik, ahlaksızlık komitelerini teşhis eder. Yolunu şaşırmış, her şeyi karanlık gösteren felsefenin bataklığına saplanmış Batılıların hayata bakış açılarının gayet karamsar olduğunu, modern hayatın açmazlarını ortaya koyar. Dinsiz felsefenin bütün ekollerini süzgeçten geçirir; manevî hayatı tahrip eden Allah’ı inkar cereyanı, maddeperestlik, tabiatperestlik ve Deccalizmin fitnesiyle de palazlanan şehvetperestliğin temellerini çürütür, hücumlarını durdurur. Yani, “tesadüf, şirk ve tabiattan teşekkül eden fesat şebekesinin alem-i İslamdan nefiy ve ihracına Risale-i Nurca verilen karar infaz edilmiştir.” 5
* Risale-i Nur, Kur’an’ın günümüze bakan içtimaî ve siyasî ölçülerini, prensiplerini, fomüllerini ortaya koyduğu için Bediüzzaman, içtimaî ve siyasî dahil olmak üzere her meselede Risale-i Nur’a tam sadakat ve kanaat ister.
Dipnotlar:
1- Emirdağ Lahikası - 1, s. 207. 2- Emirdağ Lahikası, s. 183. 3- Mektûbat, s. 354. 4- Age, s. 317. 5- Mesnevî-i Nûriye, s. 142.