İç savaş ve İhvana dua

İslâm, emniyet, güven, barış; Müslüman, hakka teslim olan, güvenilir demektir.
Bu zamanda esas olan “cihad-ı manevî”dir. Yani, ilim ile, fikir ile, irşad ile, tebliğ ile dine meylettirmekle olur.

Dahildeki en büyük düşman “cehalet, fakirlik ve ihtilâf-ı efkâr”dır.
Dahilde ve hariçte “En aslah yol musalahadır.” Yani, en güzel, en emniyetli, en sağlıklı yol barıştır. Barış ve hürriyet ortamında her şey yapılabilir.
Sulhun temini ve devamının en önemli unsuru ise duâdır. Zira, duâsız, tevekkülsüz bir hayatın, bir sulhun ne önemi var, ne de imkânı...
Diğer taraftan haricî düşmana karşı hayatı, dini, namusu, malı, vatanı müdafaa için (diplomasinin bütün imkânlarını seferber etmeye rağmen son çare olarak) savaşmak, yani “silâhlı cihad” kaçınılmaz olabilir. Bu durumda Peygamberimizin (asm) duâ ve sair tavsiyeleri devreye girer. İslâmiyet, savaşta bile, asla vahşete, vefasızlığa müsaade etmez. Bu, insan hayatına verilen değeri ve gösterilen şefkati ifade eder.
Savaşların en kötüsü, iç savaştır! Dahilde asla kılınç, silâh, şiddet kullanılmaz. Ne var ki, Asya münafıkları ve Avrupa zalimleri desiseleriyle iç savaşı körükleyip, tâ ki, silâh satıp Müslümanları birbirine kırdırıp, sonra mallarını yağmalıyorlar! Ülkelerini harap ile kaosa sürüklüyorlar, tâ ki, o kargaşada tarihî, yer altı, yerüstü zenginliklerini yağmalasınlar. Sonra barışsever ve hayırhah gibi görünüyorlar; güya imar ederken yağmalıyorlar!
Ancak fiilî ve kavlî duâlar birleşirse; ailevî, sosyal ve dünya barışı sağlanabilir.
Mısır’da, Suriye’deki ihvanlarımıza ve İhvan’a önce fiilî duâmızla birlikte “nifakı, şikàkı, tefrikayı, fitne ve fesâdı” ortadan kaldıracak ilmî, fikrî çalışmalarla ve aynî-nakdî her türlü desteği vermeli.
“Mü’minlerde nifak ve şikak, kin ve adâvete sebebiyet veren” unsurları bertaraf için aşk, şevk ve gayretle hizmet etmeli.
Ardından da ferden ferdâ veya topluca şöyle duâ etmeli:
“Allah’ım, imdadımıza yetiş! Düşmanımızın hakkından gel, bizi onların nifak ve şikàk, tefrika, fitne ve fesâdından bizi koru!”
Ya Rab! Bize ve İhvan’a, dessas Asya münafıkları ve Avrupa zalimlerinin oyunlarını fark edecek feraset ver.
Ya Rab! Şiddetin şiddet doğuracağını anlayacak hikmet ve müsbet hareket edecek iz’an ver.
Ya Rab! Bu mübarek Ramazan’ın hürmetine, önce iç dünyamızda, aile hayatımızda duygusal barışı sağlayacak feyiz ihsan et!

Ali Ferşadoğlu