Devlete yadigar

Osmanlı âlimlerinden Münîb Efendi her eser yazdıkça sarayın iltifâtına mazhar olur, kendisine rütbe verilirmiş. Talebesi Atâullâh Efendi’ye Şeyhülislâmlık verilince, ona da Kazaskerlik rütbesi verilmiş.
Münib Efendinin arkadaşlarından Süleyman Molla tebrik için gelip: “Siz her rütbeye bir eser ile nâil oldunuz. Acaba bu rütbeye hangi eserle nâil oldunuz?” diye sormuş. Münîb Efendi:
“Evet, demiş, bu defa da bir şeyhülislâm yetiştirip devlete yadigâr ettim”.