+ Cevap Ver
2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Peygamberimizin hz. Zeynep bint-i Cahş'la Evlenmesi

 Islamseli.Net Katagorisinde ve  Serbest Bölüm Forumunda Bulunan  Peygamberimizin hz. Zeynep bint-i Cahş'la Evlenmesi Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Hicret’in 5. senesi Zilkade ayı) Hz. Zeyneb bint-i Cahş, Resûl-i Ekrem Efendimizin halası Ümeyme bint-i Ab*dül*mut*ta*lib’in kızı idi. Daha önce Peygamber Efendimizin evlatlık edindiği Hz. Zeyd b. Hârise’yle evlenmişti. Bu evliliğin dünürlüğünü de bizzat Resûl-i Ek*rem Efendimiz yapmıştı[1] Hz. Zeyneb ve ailesi böyle bir evliliği istemedikleri halde, sırf Pey*gamber Efendimizin ...

 1. #1
  Yeni Üye
  Üyelik tarihi
  Oct 2013
  Mesajlar
  12
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart Peygamberimizin hz. Zeynep bint-i Cahş'la Evlenmesi

  Hicret’in 5. senesi Zilkade ayı)

  Hz. Zeyneb bint-i Cahş, Resûl-i Ekrem Efendimizin halası Ümeyme bint-i Ab*dül*mut*ta*lib’in kızı idi. Daha önce Peygamber Efendimizin evlatlık edindiği Hz. Zeyd b. Hârise’yle evlenmişti. Bu evliliğin dünürlüğünü de bizzat Resûl-i Ek*rem Efendimiz yapmıştı[1]
  Hz. Zeyneb ve ailesi böyle bir evliliği istemedikleri halde, sırf Pey*gamber Efendimizin ısrarı üzerine rıza göstermişlerdi.[2]
  Hz. Zeyd’in, Hz. Zeyneb’i Boşaması

  Hz. Zeyd, izzetli zevcesi Hz. Zeyneb’i kendisine mânen küfüv [denk] bul*mu*yordu. Bu durum, mânevî imtizaçsızlığa sebep oluyor*du. Nitekim evli*liklerinin birinci yılı henüz bitmişken, Hz. Zeyd, Peygamber Efendimize gele*rek, “Yâ Re*sû*lal*lah! Ben, ailemden ayrılmak istiyorum” dedi.
  Resûl-i Ekrem Efendimiz, cevaben, “Zevceni tut, boşa*ma! Allah’*tan kork!” buyurdu.[3]
  Fakat Hz. Zeyd, Hz. Zeyneb’in başka yüksek bir ahlâkta yaratılmış oldu*ğunu ve bir peygambere hanım olacak fıtrat*ta bulunduğunu ferasetiyle his*setmişti. Kendisini de ona zevc olarak fıtratta mânen küfüv bulmadığ için bo*şadı.
  Peygamberimizin, Allah’ın Emriyle Hz. Zeyneb’i Alması

  Peygamber Efendimiz, “mânevî geçimsizlik” sebebiyle Hz. Zeyd ile Hz. Zeyneb arasındaki evliliğin dolayı son bul*masından son derece üzüldü. Çünkü bu evliliği kendisi arzu etmişti. Durumun düzeltilmesi, mahzun Zeyneb (r.a.) ile hadiseden dolayı üzülen akraba*larının gönlünün alınması gerekiyordu.
  Hz. Zeyneb’in iddeti [boşandıktan sonra beklemesi gereken müddet] dol*muştu. Bu sırada 35 yaşında bulunuyordu.
  Resûl-i Ekrem Efendimiz, bir gün, Hz. Âişe validemizle otur*muş, sohbet edi*yordu. Bu esnada kendisine vahiy geldi. İnen ayetlerde Cenab-ı Hak şöyle buyurdu:
  “Vakta ki Zeyd, o kadından alâkasını kesti, onu boşadı —kadın da iddetini tamamladı—; Biz de, onu sana zevce yap*tık. Ta ki evlat*lıkların, kendilerinden alâkalarını kestikleri zevcelerini almakta mü’minler üzerine günah olmasın.
  “Allah’ın emri yerine getirilmiştir.
  “Allah’ın, üzerine farz ve takdir ettiği herhangi bir şeyi ifa etmesinde Pey*gambere hiçbir vebâl olmaz.
  “Nitekim daha önceki peygamberlerde de, bu, Allah’ın (tatbik ettiği) âdeti*dir. Allah’ın emri, behemehal yerini bulan bir kaderdir.”[4]
  Vahiy hali sona erince, Peygamber Efendimiz gülümsedi ve “Allah’ın, onu bana gökte nikâhladığını, Zeyneb’e kim gidip müjdeler?” buyurdu.
  Ayet-i kerimelerden açıkça anlaşılacağı gibi, Cenab-ı Hak, Zey*neb’i zevce*liğe alması için Pey*gam*be*ri*mize emir vermiştir. Resûl-i Ekrem Efendimiz de, bu emre uyarak, Hz. Zeyneb’i zevceliğe almıştır. Ayet-i kerimedeki “Biz onu sana zevce yaptık” beyanı, bu nikâhın bir akd-i semâvî olduğuna açıkça delâlet ediyor. Demek ki bu nikâh, harikulâde, örf ve zâhirî muamelelerin üstünde ve sırf kaderin hükmüyledir ki Resûl-i Kibriya Efendimiz de, kaderin o hükmüne boyun eğmiştir. Nefsî arzularla hiçbir ilgisi yoktur.
  Bu Evliliğin Mühim Bir Hikmeti

  Cenab-ı Hakk’ın emriyle Peygamber Efendimizle Hz. Zey*neb arasında ku*ru*lan bu evliliğin ehemmiyetli bir şer’î hükmü olduğu gibi, bütün mü’minleri ilgilendiren bir hikmeti ve fayda tarafı da vardı. Bu konuyla ilgili gelen vah*yin, “Ta ki evlatlıkların, kendilerinden alâkalarını kes*tikleri zevcele*rini almakta mü’minler üzerine günah ol*ma*sın” meâlindeki kısmında beyan buyrulmuştur. Çünkü Câhiliyye devrinde, bir kimse birisini evlat edindiği za*man, halk, evlat*lığı, onun adıyla anar ve evlatlık, öz evlat gibi o kimsenin mi*rasından faydala*nırdı. Haliyle, bu inan*ca göre, evlatlığın boşadığı kadını, onu evlat edinen kim*se alamazdı, bu haramdı.
  İşte, Peygamber Efendimizin, Allah Teâlâ’nın emrine uya*rak, Hz. Zeyneb’i zevceliğe almasıyla, Câhiliyye devrinin bu inanç ve âde*tinin bâtıl olduğu or*ta*ya kondu. Böyle bir durumda mü’minler için de vebâl ve günahın söz ko*nusu olamayacağı belirtildi.[5]
  Münafıkların Dedikoduları

  Peygamber Efendimiz, Hz. Zeyneb’le evlenince, her meselede fırsat kollayıp Müslümanlar arasında fitne ve fesat çıkarmaya can atan münafıklar, bu mese*lede de ileri geri konuşmaya başladılar. Câhiliyye devri inancına göre, evlatlı*ğın boşadığı karısını almayı ha*ram sayıp, bunu Resûl-i Ekrem Efendimiz aley*hinde dedikodu ve*silesi yaparak “Muhammed, evladın ka*rısıyla evlenmeyi haram kıl*dı, kendisi ise oğlu Zeyd’in boşadığı karısıyla evlendi” deyip yayga*raya baş*ladılar.[6]Gelen vahiy bu hususa da cevap veriyor*du: “Muham*med, er*keklerinizden hiçbirinin öz babası değildir (Tabii ki Zeyd’in de öz babası de*ğildir). Fakat o, Allah’ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.”[7]
  Peygamberlerin, ümmetlerine bir baba gibi nazar ve hitapları risâlet vazifesi itibarıyladır, beşerî şahsiyetleri itibarıyla değildir. Bu bakımdan, elbette onlar*dan zevce al*manın uygun olmayacağından bahsedilemez. Kur’an-ı Kerim, zi*hinlerde bu hususta uyanacak herhangi bir istifhamı bertaraf etmek maksa*dıyla, meâlini aldığımız son ayet-i kerimeyle mânen şöyle demektetir:
  “Peygamber rahmet-i İlâhîye hesabıyla size şefkat eder, pe*derâne muamele eder ve risâlet nâmına siz onun evladı gibisiniz. Fa*kat şahsiyet-i insaniye itiba*rıyla pederiniz değildir ki sizden zevce alması münasip düşmesin! Ve sizlere ‘Oğlum’ dese, ahkâm-ı şeriat itibarıyla siz onun evladı ola*mazsınız!”[8]
  Böyle birçok cihetten hikmetleri bulunan ve hayırlara vesile olan bu pâk ve nezih evliliğe toz kondurmak ve bununla da —hâşâ— Resûl-i Kibriya Efendi*mizin yüce şahsiyetine gölge dü*şürmek niyetiyle çırpınıp duranların, hüsn-i niyetten ne kadar uzak ve maksatlı hareket ettikleri, elbette ki bu izahlarımız neticesinde, basiret ve feraset sahibi mü’minlerin gözünden kaçmaz.
  Düğün Ziyafeti ve Bir Mucize

 2. #2
  Administrator Karani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Yer
  Erzincan, Turkey
  Mesajlar
  13.483
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Cevap: Peygamberimizin hz. Zeynep bint-i Cahş'la Evlenmesi

  Evliliklerinde ashabına düğün ziyafeti tertiplemek, Resûl-i Ekrem Efendi*mizin bir âdeti idi. Bu âdet, Müslümanlar arasında da günümüze kadar sünnet olarak devam edip gelmiştir.
  Fahr-i Kâinat Efendimiz, Hz. Zeyneb’le evlendiği gün, Enes b. Mâlik’in an*nesi Ümmü Süleym, kendilerine yağda kavrulmuş biraz Me*dine hurması gön*derdi. Gönderilen hurma küçük bir kap içinde ancak Peygamber Efendimiz ve Hz. Zeyneb’e kâfi gelebilecek kadardı.
  Hadiseyi, bu bir avuç hurmayı getiren “Hâdim-i Nebevî” unvanıyla şöhret bulan Hz. Enes b. Mâlik şöyle anlatır:
  “Nebi (a.s.m.), götürdüğümü kabul etti ve ‘Bana, Ebû Bekir, Ömer, Osman ve Ali’yi (r.a.) çağır’ diye emretti; bu arada da*ha birçok kimsenin ismini zik*retti. Re*sû*lul*lah’ın azıcık bir yiyecek için birçok kimseyi çağırmayı bana em*retmesine şaştım. Ama emrine aykırı hareket edemezdim. Onların hepsini ça*ğırdım.
  “Bu sefer bana, ‘Bak, mescitte kim varsa, onları da çağır’ dedi. Öyle yaptım. Mescide gidip, orada namaz kılan kimi buldumsa onlara, ‘Re*sû*lul*lah’ın düğün ziyafetine buyurunuz!’ dedim. Geldiler.
  “Nihayet sofa doldu.
  “Bana, ‘Mescitte kimse kalmadı mı?’ diye sordu.
  “‘Hayır’ dedim.
  “Bu sefer, ‘Bak, yolda kim varsa, onları da çağır’ dedi.
  “Çağırdım. Odalar da doldu.
  “‘Gelmeyen kimse kaldı mı?’ diye sordular.
  “‘Hayır, yâ Re*sû*lal*lah!’ dedim.
  “‘Haydi, çanağı getir’ buyurdu.
  “Getirip önüne koydum.
  “Elini çanağın üzerine koyup bereket duasında bulundu. Bundan sonra, ‘Onar onar halkalansınlar ve herkes kendi önünden yesin’ buyurdu.
  “Davetliler, emredilen şekil üzere oturarak doyuncaya kadar yediler. Böy*lece bütün davetliler bölük bölük gelip yiyip gittiler.
  “Ben çanaktaki hurmaya ve yağa bakıyordum. Sofada ve odalarda bulu*nanların hepsi ondan doyuncaya kadar yediler. Çanakta kalan ise getirdiğim kadardı!
  “Re*sû*lul*lah bana, ‘Ey Enes, kaldır!’ diye emretti.
  “Ben de çanağı kaldırdım. Sonra da annemin yanına vardım. Hadiseyi ol*duğu gibi anlattım.
  “Annem de bana, ‘Hiç hayret etmene gerek yok! Eğer Allah, ondan bütün Medinelilerin yemesini dilemiş olsaydı, hepsi de yer ve doyarlardı’ dedi.”[9]
  Pey*gam*be*ri*miz Hz. Muhammed’in (a.s.m.) dini, daveti ve risâleti umumî olduğu için, hemen hemen kâinatın her nevinden mucizelere mazhar olmuş*tur. Duasıyla yemeklerin bereketlenmesi hususunda da birçok mucize göster*mişlerdir. Mevzuyla ilgisi bakımından bu mucizeyi burada naklettik. Ve dua ediyoruz:
  “Yâ Rab! Resûl-i Ekrem’in (a.s.m.) bereketi hürmetine bi*ze ihsan ettiğin maddî ve mânevî rızkımıza bereket ihsan eyle!”
  Hicab Ayetinin Nâzil Olması

  Hz. Zeyneb’in düğün yemeğine davet edilenler, dağılmış, sadece üç kişi kal*mıştı. Bunlar oturup konuşmaya dalmışlardı. Peygamber Efendimiz bu du*rumdan hoşlanmadı. Kalkıp Hz. Âişe’nin odasına kadar gitti. Sonra birbiri ar*dınca diğer Ezvac-ı Tâhirat’ın da odalarına uğradı. Otu*rup konuşanlar gitmiş*lerdir zannıyla döndü. Fakat onlar hâlâ konuşmalarına devam ediyorlardı. Re*sûl-i Ekrem Efendimiz, onlara bir şey diyemedi. Tekrar, Hz. Âişe validemizin odasına doğru gider gibi davrandı. Bu sırada onlar da kalkıp gittiler. Peygam*ber Efendimize haber verilince hemen geri döndü. Hücre-i saadete girdi.
  Daha önceleri de Hz. Ömer, “Yâ Re*sû*lal*lah! Hanımları*nı*zı perde arkasına al*sanız... Zira, huzurunuza her çeşit insan gelir, gider” derdi. Fakat Cenab-ı Hak tarafından herhangi bir emir gelmediğinden, Resûl-i Kibriya Efendimiz, Hz. Ömer’in bu sözüne karşı sükût ederdi. Hatta bir gün Ezvac-ı Tâhirat’tan Hz. Sevde’yi dışarıda görmüş ve “Ey Sevde! Biz seni tanıdık!” demişti.[10]Bu sözü, hicab hakkında İlâhî emrin gelmesini şiddetle arzu ettiği için sarf et*mişti.
  Hz. Zeyneb’in düğün yemeğinde de yukarıda bahsettiğimiz hadise mey*dana gelince, hicab ayeti nazil oldu:
  “Ey iman edenler! Bundan sonra Peygamberin evlerine —ye*me*ğe davet edil*meden, vakitli vakitsiz— girmeyin. Fakat davet olun*du*ğunuz zaman girin. Ye*meği yediğiniz zaman dağılın. Söz din*lemek veya sohbet etmek için de (izin*siz) girmeyin. Çünkü bu, Peygambere eza vermekte. O, ‘Girmeyiniz veya kal*kıp gidiniz’ demekten sıkılıyordur. Allah ise, hakkı açıklamaktan çekinmez. Bir de, onun zevcelerinden lüzumlu bir şey istediğiniz vakit, perde ardından is*teyin. Bu, hem sizin kalpleriniz, hem onların kalpleri için daha temizdir. Si*zin, Allah’ın Resûlüne eza verme*niz (doğru) olmadığı gibi, kendinden sonra zevcelerini nikâhla almanız da ebedî câiz değildir. Bu, Allah katında çok bü*yük günahtır.”[11]
  Nâzil olan bu ayet-i kerimeyi, Peygamber Efendimiz, dışarı çıkıp halka okudu. Bunun üzerine Ezvac-ı Tâhirat da perde arkasına çekildiler.[12]
  Bundan sonra, neseb ve süt emme yönünden akraba olanlar ile hizmetçi ve hür*riyetlerine kavuşmak için anlaş*ma yapmış bulunanlar dışındakilerle Ez*vac‑ı Tâhirat ge*rek*tiği zaman, ancak perde arkasında konuşur, görüşürler*di.[13]
  Bir gün, Peygamber Efendimizin yanında Hz. Ümmü Seleme ile Hz. Mey*mûne bulunuyordu. Bu esnada âmâ olan Abdullah İbni Ümmî Mektum (r.a.) içeri girdi. Peygam*ber Efendimiz, hanımlarına, “Perde arkasına çekiliniz” diye emretti.
  Onlar, “Yâ Re*sû*lal*lah! O âmâ değil midir? Gözleri gör*mez ve bizi tanımaz” dediler.
  Peygamber Efendimiz, “Siz de âmâ mısınız? Onu görmü*yor musunuz?” di*ye buyurdu.[14]

+ Cevap Ver

Benzer Konular

 1. Hazreti peygamber efendimizin zeynep annemizle evlenmesi
  By Karani in forum Peygamber Efendimiz (S.A.V)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01-25-2013, 04:40 PM
 2. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 12-25-2011, 04:40 PM
 3. Abdullah bİn cahŞ
  By MuHaMMeD in forum Sahabelerin hayatı
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01-22-2010, 02:12 PM
 4. Hz. Zeynep bİntİ cahŞ
  By muhammet in forum Sahabelerin hayatı
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01-20-2010, 04:52 PM
 5. Zeynep ismi,Zeynep isminin anlamı
  By Ottomanya in forum Dini Kız Bebek İsimleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12-14-2009, 03:15 AM

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379