Kefaretler - Kefaret nedir

Kefaret kelimesi sözlükte “örten, gizleyen” anlamına gelir. Dinî bir terim olarak ise, “işlenen bir kusur ve günahtan dolayı Allah Teala’dan af ve mağfiret dilemek niyetiyle yapılan, ceza özelliği de bulunan bir tür malî ve bedenî ibadet”tir.

Kefaretlerin sebebi, ya dinen yapılması gereken bir şeyin yapılmaması, ya da yapılmaması gereken bir şeyin yapılması şeklinde işlenen kusurlu davranışlar, hata ve günahlardır. Allah Teala bu hatalı ve kusurlu davranışlara karşılık olmak üzere yine ibadet nevinden bazı fi-illerin işlenmesine ve bu sayede kulun kendini affettir-mesine imkan tanımıştır. Bunun için de mükellefin kefa-retleri Cenab-ı Hak tarafından kusur ve günahının affe-dilmesine vesile kılınması niyet ve arzusuyla yerine getirmesi esastır. Bu sayede Allah’ın bu kimsenin söz konusu kusurlu davranışını affetmesi umulur. Bu sebeple kefaretler yapılma niyet ve amacı itibariyle mükellefin ibadet sorumluluğu dahilinde bir konudur.

Öte yandan kefaretler, konuluş amacı itibariyle hem ibadet hem de ceza manası taşımakla birlikte mahiyeti itibariyle ibadet nevinden fiillerin bir veya birkaçın-dan ibarettir. Fıkıh kitaplarında kefaretlerin ibadet ana grubunda yer alması, kefaretlerle yükümlü tutulmanın Al-lah’ın lutuf ve kereminin bir tezahürü olarak müslümanlara tanınan bir ayrıcalık ve imkan olarak nite-lendirilmesi bu sebeplerledir.

Kur’an ve Sünnet’te belirtilen veya sadece Hz. Pey-gamber’in söz ve uygulamasıyla sabit olan kefaret nevi-leri olarak; orucu bozma, yemin, zıhar, hac yasaklarını ihlal, adam öldürme ve hayızlı kadınla cinsel temas se-bebiyle gereken kefaretler sayılabilir.

Kefaret nedir islamseli.net islami forum,dini forum Arşivi Kefaret nedir