Yemin Kefareti nedir


Bir kimsenin yaptığı yemine riayet etmeyip yeminini bozması halinde üzerine gereken kefarettir.

Yemin kefaretiyle ilgili olarak Kur’an’da şöyle buyurulur: “Allah kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren (lağv) yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz; fakat bile-rek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti, ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden on fakire yedirmek, yahut onları giydirmek, yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamayan üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğiniz takdirde yeminlerinizin kefareti işte bu-dur. Yeminlerinizi koruyunuz. Allah size ayetlerini açıklıyor; umulur ki şükredersiniz” (el-Maide 5/89).

İslam müctehidlerinin ortaklaşa ifadelerine göre, ye-minini bozan yani Allah’ı şahit göstererek verdiği sö-zünde durmayan kimse kefaret olarak; ya bir köle azat edecek ya on fakiri sabahlı akşamlı doyuracak ya da on fakiri orta seviyede giydirecektir. Yemin kefaretini sıraya uyması gerekmeden bu üç şeyden dilediğiyle ödeye-bilir. İslam’ın insan hak ve hürriyetlerine verdiği önem sebebiyledir ki, köle azat etmek bunlar arasında en fa-ziletli seçenek olarak görülmüştür. Eğer bunlara gücü yetmezse üç gün oruç tutması gerekir. Hanefî ve Hanbelîler’e göre bu üç gün orucun arka arkaya tutulması şarttır.

Oruç kefaretinde oruç tutmanın ön sıraya alınıp faki-ri doyurmanın bundan sonraya alınması, orucun kasten bozulmasının yine oruç tutularak telafi edilmesi, suçun ve cezanın aynı türden olması, kişinin nefsini eğitmesi-ne öncelik verilmesi gibi gaye ve hikmetlere sahiptir. Yemin kefaretinde ise fakiri doyurma ve giydirme ön planda tutulmuş, buna imkan bulamayanların oruç tutması istenmiştir. Bu da İslam’da üçüncü şahısların hukukunun gözetilmesinin ve sosyal amaçların taşıdığı öncelik se-bebiyle olmalıdır.

Bir kimse yeminini bozmadan kefaret verse de sonra bozsa, Hanefîler’e göre bu yeterli olmaz; bozduktan son-ra yeniden kefaret vermelidir. Oruç kefaretinde de oldu-ğu gibi, bir günde on fakirin doyurulması da, bir faki-rin on gün süreyle doyurulması da caizdir. Doyurma ve giydirmenin, kefaret veren kimsenin sosyal konumuna, günlük gıda harcamalarına ve giyim tarzının ortalamasına göre olması gerekir. Doyurma ve giydirme yerine ihtiyaç sahiplerine bunların bedelleri de ödenebilir.

Yemin Kefareti nedir islamseli.net islami forum,dini forum Arşivi Yemin Kefareti nedir