Hayızlı Kadınla Cinsi Münasebet Keffareti nedir

Kur’an’da hayız halinin kadın için rahatsızlık ve ma-zeret hali olduğu, hayız süresince kocalarının onlarla cinsi temastan uzak durması gerektiği bildirilmiştir (el-Bakara 2/222). Bu yasaklama ve Hz. Peygamber’in de bu yöndeki hadisleri sebebiyle, hayızlı kadınla cinsi müna-sebette bulunmanın haram olduğunda görüş birliği hasıl olmuştur. Zaten böyle bir münasebet insanın selim zevki-ne aykırı olduğu gibi iki tarafın, özellikle de kadının ruh ve beden sağlığı açısından son derece zararlı ve tehlikeli bulunmaktadır. Buna rağmen böyle bir davranış-ta bulunan kimseye ne gerekeceği konusu fakihler arasın-da tartışma konusu olmuştur.

Ebû Hanife de dahil İslam alimlerinin çoğunluğuna gö-re, karısı ile hayız-lı iken cinsi münasebette bulunan kimse günah işlemiştir. Allah’a bol tövbe ve istiğfar etmekten başka yapabileceği bir şey yoktur. İbn Abbas, Katade, Evzai, Ahmed b. Hanbel gibi İslam alimlerine göre ise hayızlı kadınla ilk günlerde kurulan cinsi mü-nasebet için bir dinar (4,25 gr. altın) kanamanın iyice azaldığı bir dönemde yapılan cinsi münasebet içinse yarım dinar kefaret ödenmesi gerekir. Bu kefaret kocanın zor-lamasıyla olmuşsa sadece ona, iki tarafın isteğiyle ol-muşsa ayrı ayrı ikisine de gerekir. Cinsi temasın kas-ten, unutarak, haram olduğunu bilmeden veya hayız duru-munu farketmeden yapılmış olması sonucu etkilemez.

Görüldüğü üzere kefaretler, kasten veya bilmeden yan-lış bir davranışta bulunan, hata eden ve günah işleyen müslümana, tövbe ve istiğfar kapısının kapanmadığını öğretmekte fakat tekrar aynı yanlışı yapmaması için de onu sosyal içerikli bir ibadeti ifaya veya etkili bir nefis terbiyesine mecbur bırakmaktadır. Köle azat etme gibi, fakirleri yedirip giydirme gibi üçüncü şahısların yararına sosyal amaçlı ibadetlerin, ferdi hata ve günah-lara kefaret sayılması da İslam’ın hayata bakış açısını yansıtması yönüyle manidardır.

Hayızlı Kadınla Cinsi Münasebet Kefareti nedir islamseli.net islami forum,dini forum Arşivi Hayızlı Kadınla Cinsi Münasebet Kefareti nedir