Soru
Namazda tekbir getirirken “Allah” lafızndaki “A” harfini ve Ekber kelimesindeki “B” harfini uzatmak namazı bozar mı?

Cevap
Kı ra at sı ra sın da oku nan ayet le re yan lış lık la bir ke li me ilâve et mek ya hut oku nan ayet ler den bir ke li me ve ya bir harf eksilt mek ya hut bir ke li me ve ya har fi öne al mak ya hut son ra ya bı rak mak ya hut baş ka bir ke li me va ya har fe çe vi re rek oku mak la ma na bozul mu yor sa na maz da bo zul maz. Fa kat ila ve edi len ke li me, Kur’an’da bu lun mak la bir lik te, ma na yı küf rü ge rek ti re cek şe kil de de ğiş ti rir se na ma zı bozar. Ekber yerine “ekbâr” veya Allah yerine “Âllah” şeklinde uzatarak okumak mânâyı bozacağı için bununla namaza başlanmış olmaz. Allahu Ekber lafzında dikkat edilecek husus “A” harfiinin uzatılarak “AAA” şeklinde okunursa namaz bozulur. Bunun sebebi de; “Allahu ekber” sözü , “Allah en büyüktür” anlamına geldiği halde bu söz “Aau ekber” şeklinde okunduğu takdirde anlam “Allah gerçekten büyük müdür?” şekline dönüşmektedir. B harfinin uzatılması da anlamı bozduğu için namazı bozar. Çünkü ekbãr diye uzatıldığında büyük lafzı yerine “davul” manasına gelecek bir anlam ortaya çıkar.

Bir elifin ziyadesiyle B harfini uzatmak, “Allahu Ekbeeer/Ekbaaar” demek İfitah tekbirinin yerine gelmesine engeldir. Namaz içerisinde böyle bir okuyuş –sahih olan görüşe göre-namazın bozulmasına sebeptir. Bu görüş esastır. Muhammed İbni Mukatil’e göre, eğer kişi med ile medsizliği(bir harfi çekme ile çekmeme) arasındaki farkı anlamıyorsa bir şey olmaz(bk. Ö Nasuhî Bilmen, Büyük İslam İlmihali-İftitah tekbiri konusu-, s.125).

İbn Abidîn, el-Cezerî gibi alimlerin de bildirdiğine göre, Hanefî mezhebinde, iftitah tekbirinin sıhhat şartlarından biri de “Ekber” lafzındaki “B” harfini uzatmamaktır. Eğer birisi “Ekbaar” veya “İkbaar” dese tekbiri yerine gelmiş olmaz, namaz içinde söylese namazı bozulur(bk. Reddu’l-Muhtar, 1/453; el-Cezarî, el-Fıkhu ala’l-meazhibi’l-arbaa, 1/223).

Malikî mezhebi dışındaki üç mezhebe göre, “B” harfini uzatarak “Ekbaar” diyenin namazı sahih olmaz(bk. el-Cezarî, a.g.e, 1/225).

Buna göre, bu işin tek çaresi namaz kıldığımız zaman imam olacağı belli olan kimselere gizlice bu telaffuzun doğru olmadığını hatırlatmak ve verdiğimiz kaynaklarda bununla namazın bozulacağını seslendirmektir. Şayet böyle bir tekaffuz olduysa, arkasında namaza durmamak gerekir. Çünkü namazı sahih olmayan birinin arkasında namaza durmak da doğru değildir.

“Ekbaar” kelimesi “KBR” kelimesinin çoğulu olup “Davul”, “hayız/aybaşı” veya “şeytan” manasına gelir(bk. İbn Abıdîn, a.g.y).
Bazılarına göre, “Ekbaar” Davul, “İkbaar” ise hayız manasına gelir(el-Cezerî, a.g.y).


Kaynak : Sorularla İslamiyet