Gurre (diyeti) nedir, ne zaman verilir, kim verir ve kime verilir?

Gurre; bir terim olarak ana karnındaki cenînin, suç işleme yoluyla düşmesine sebep olan kimsenin ödeyeceği tazminat demektir.

İslam'da insanın mal, can, ırz dokunulmazlığı gibi temel hakları vardır. Yaşama hakkı en başta gelir. Bu yüzden çocuk ana karnına düştüğü andan itibaren koruma altına alınmış, ona zarar verene bazı dünyevî veya uhrevî cezalar konulmuştur. Bir kimse ana, baba veya bunlardan başkası olsun hamile bir kadının karnına veya sırtına veya yanlarına yahut başına yahut uzuvlarından bir uzvuna vurduğu veya onu dövmek, öldürmek, azarlamakla korkuttuğu zaman, kadın çocuğunu düşürürse iki durum akla gelir: Çocuk ya ölü yahut diri olarak düşmüştür.

Gurre cezası bir yılda ödenir. Bir yıl geçmiş de olsa, onu bir defada ödemek gerekir.

Hanefî, Henbelî ve Şafiilerin en sahih görüşüne göre, gurre diyetinin bir sene zarfında ödenmesi gerekir. Gurre, ceninin -cinayeti işleyenin dışında kalan- varislerine, şer’î paylarına göre verilir.(bk. İbn Kudame, el-Muğnî, VII, 716; Vehbe ez-Zühaylî, el-Fıkhu'l-İslamî, VI, 364)..

Gurrenin miktarı beş deve yani diyetin yirmide biri veya buna denk olan nakit para olup, bu da Hanefîlere göre 50 dinar (200 gr. altın para) veya 500 dirhem (1400 gr. gümüş para)dır. Diğer hukukçuların büyük çoğunluğuna göre ise, 600 dirhem (1680 gr. gümüş)dür (bk. Kasanî, Bedayiu's-Sanayi', V/325; İbn Kudame, el-Muğnî, V/799; İbn Rüşd Bidayetü'l-Müctehid, II/ 407).

Ebû Hüreyre'den, şöyle dediği nakledilmiştir:

"Hüzeyl kabîlesinden iki kadın kavga ettiler. Bunlardan birisi diğerine bir taş attı, karnındaki cenîni öldürdü. Allah Resulu'nun önünde mahkemeleştiler. Hz. Peygamber kadının akile(yakın akrabas)sinin cenînin diyeti olan gurreyi ödemesine hükmetti." (Müslim, Kasame, 36; Buharî, Tıb, 468, Ebû Davûd, Diyat, 19; Nesaî, Kasame, 39; Ahmed b. Hanbel, II-274, 535; ed-Darimî, Diyat, 21).

Hanefî mezhebine göre, anne -kız olsun, erkek olsun- karnındaki cenîni ilaçla veya başka bazı fiillerle kocasının izni olmaksızın düşürdüğü zaman gurreyi akilenin (yakın akrabanın) tazmin etmesi gerekir. Eğer kocası, cenîni düşürmesi için ona izin vermiş ise, bu takdirde akilenin (yakın akrabanın) değil, annenin gurreyi tazmin etmesi gerekir. Bu hususta alimler arasında ittifak vardır. Hatta Şafii ve Hanbelilere göre ise gurreyi ödemesi yanında anneye ayrıca kefaret de gerekir.

Gurre diyeti, miras hukukuna göre varislere taksim edilir. Şayet çocuğun düşmesine sebep olanlar -anne, baba dahil- bazı varisler ise, bu takdirde gurre onların dışındaki varislere verilir.

Bu kefareti ödedikten sonra, ayrıca tövbe etmek şarttır. Allah’ın affı, rahmeti, tövbe kapısından elde edilir. Ciddi pişmanlık, samimî tövbe, salih amel, hayırlı işler yapma, günahların silinmesine vesile olan en önemli şeylerdir.