Cevap: Müslümanlar!.. Çünkü düşmanları çoktur, onları kuşatmışlar, yoketmeğe eritmeğe uğraşmaktadırlar. Üstelik bu düşmanlar ilim ve fende, alet ve imkanlar bakımından üstünlük sağlamış Müslümanlardan bariz bir şekilde ileri gitmişlerdir. O halde Müslümanlar hem maddi ve dünyevi yönden didinmek, hasımlarla yarışmak ve onları geçmek zorundadır; hem de ibadet ve taat eylemek, salih ameller işlemek, hayırlar yapmak için geceyi gündüze katarak manevi ve uhrevi yönden çalışmak zorundadır.