HADİSLERİ İNKAR EDENLERİN HÜKMÜ?

1-İLAHİ murakabe altında olan peygamberlerin, din hususundaki emirleri vahye dayanır. Peygamberimizin (sav) tebliğ ettiği hakikatlere ve din hususundaki emirlerine "İşittim ve itaat ettim" tavrıyla teslim olan kimselere müslüman denilir. Kur'an-ı Kerim'de "Kim Peygambere itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur" (Nisa suresi:80)
2-Mütevatir sünneti inkar, küfürdür. (İmam Abdülaziz El Buhari-Keşfu'l Esrar- İst: 1307 C: 3 Sh: 688 vd, Ayrıca Molla Hüsrev- Mir'at el Usul Şerhu Mirkat El Vüsul-İst: 1308 C: 2 Sh: 8.)
3-İmam Suyuti (Rh.a) şöyle demiştir : "Sünnete iman etmeyen Kitaba -Kur'an'a- da iman etmemiştir....." (M.Çağlayan, İslam Hukukunda Sünnetin Yeri, sh:183.İhtarYay.İst.1999, Miftahul Cennet Fil-İhticaci Bissünnet, sh:3)
4- "Herhangi biri eğer; "Biz ancak Kur'an'da olanlarla amel ederiz" derse, durum bütün anlamıyla onun kafirliğiyle sonuçlanır. Çünkü bu durumda güneşin doğuşundan batımına kadar bir, diğeri de fecir zamanında bir olmak üzere iki rekat namaz kılması gerekmektedir. Bunun daha fazla olmasını gerektirecek herhangi bir şart da yoktur. Böyle birisi için de, --kanı ve malı helal kılınmış müşrik ve kafir birisidir- hükmü verilmiştir. Bu tür görüş de Rafizilerin aşırı kesimlerinden ve kafirliklerine hükmedilmiş bir grup tarafından benimsenmiştir....." (M. Çağlayan, İslam Hukkunda sünnetin Yeri, sh: 168-170- İbn-i Hazm, El-Ahkam:2/79-80)
5-Kıyamet alametlerini bildiren her birisi bir mucize olan hadis-i şeriflerden üçü şöyledir:
(Hadisi bırak, Kur’ana bak diyerek beni yalanlayanlar çıkacak.) [Ebu Ya’la]
(Kur’andan başka delil kabul etmem diyenler çıkacak.) [Ebu Davud]
(Sonra gelenler, önceki âlimleri cahillikle suçlayacak.) [Asakir]
6-İmam Şafi'nin, Sahih Hadisin delil oluşunu inkar edenin hükmüne bakışı.. İmam Şafii (rh.a) birgün bir hadis rivayet eder ve ''sahihtir'' der. Birisi:
''-Ey Şafii ! Sen de aynı kanaatte misin ?'' diye laf edince,
bozulur ve şöyle der:
''- Ey adam! Sen beni hiç hiristiyan olarak gördün mü? Bana kiliseden çıkarken rastladın mı? Belimde hristiyan zünnarına şahid oldun mu? Hem Rasulullah'tan (sav) hadis rivayet edeceğim, hem de aynı görüşte olmayacağım ha!''
(El beyhaki, Menakıbu'ş- Şafii,1/174; ibn Hazm, el-ihkam,6/880).
7-“EI-Muhit” adlı kitapta yazıldığına göre, Şeriatta mütevatir hadisleri inkâr eden kişi kâfirdir."

8-“El-Hulâsa” adlı kitapta şöyle deniliyor: Bir kimse bir hadisi reddederse, ilim adamlarından bir kısmı bu kimsenin kâfir olacağına hükmetmişlerdir....." (Fıkh-ı Ekber, Şerhi Molla Ali el- Kari)

9- İmam Ebu İshak b Rahuye: “Hz Peygamberden kendisine gelen bir haberin doğru olduğuna inandığı halde hayatî bir zorlama olmaksızın- onu reddeden kâfir olur” hükmünü vermiştir

10-Yine Suyutî; “Hadis otoriteleri tarafından sıhhatin şartı olarak kabul edilen kriterlere sahip olan bir hadisi inkâr eden kimse kâfir olup Yahudî, Hıristiyan ve diğer kâfir kafilelerle birlikte haşrolur” şeklinde fetva vermiştir. (bk Suyutî, Miftahu’l-Cenne fi’l-ihticaci bi’s-Sünne, s14)

11-Keza Allame İbnu’l-Vezîr de şunları söylemiştir: “Hz Peygamberin hadisi (sözü) olduğunu bildiği halde onu inkâr eden kimse kâfir olur." (bk el-Avasım ve’l-Kavasım, 2/274)

12-Fetava’l-Lecneti’d-Daime adlı fetva kitabında şu görüşlere yer verilmiştir: “Sünnetle amel etmeyi inkar eden kimse kâfir olur Çünkü, sünneti yalanlamak, hem Allah’ı, hem resulünü, hem de ümmetin icmaını tekzip manasına gelir." (bk Lecne, el-Mecmuatu’s-sanî, 3/194)

13-İbn Teymiye de şu görüşlere yer vermiştir: “Manası anlaşılmazsa bile, Kitap ve Sünnette yer alan her şeye iman etmek gerekir”(Mecmuu’l-fetava, 3/41)

14-İmam Ebu Hanife hadis dersi yapıyordu. Bir adam gelerek: "Bırak şu hadisleri ey imam. Bize Kur'an oku,dedi." İmam şiddetle tepki gösterdi ve: -Şayet sünnet olmasaydı, bizden kimse Kur'an'ı anlayamazdı. Sonra adama: -Maymun etinin haramiyetine dair Kur'an'dan delilin varmı? Adam mat olmuş ağzı açık kalmıştı.İmam: -Sen ne dediğinin farkındamısın. İnsanlar hadisle ameli bıraktı. Hadissiz ilim talep edenler fitne ve fesat yayarlar" buyurdu.(59)
15- Zeydiyye mezhebine mensup İmam Şevkani (Rh.a) bakın ne diyor: "Sünnetin delil oluşu ve hüküm koymada müstakil oluşu dini bir zorunluluktur. Buna ancak İslam'dan nasibini almayan kimseler muhalefet ederler." (Prof. Dr. Muhammed Ebu Şehbe, Sünnet Müdafaası, C/1, sh:51. Rehber Yay.1990-Ank.)