Soru … 72 : İbadet ne demektir ?

Cevap … 72 : İbadet ” kelimesi lügavi olarak : Boyun eğmek … itaat etmek … tevazu göstermek … anlamlarına gelir.
İbadet kelimesinin ıstılahi - yani şer’i - anlamı ise : İnsandan sudur eden düşünce …fikir … söz … kalpteki huşu … ve … amel anlamındadır…

Bir başka tanımda:Allahın sevip razı olduğu,gizliden yada açıktan,sözlü yada fiili yapılan şeylerdir...

Allahın...
sevip razı olduğu seyleride bize kuran ve peygamberle bildirmiştir.Allah rızası için yapılan fakat kuran ve sünnette bulunmayan şeyler de o gün yüzlere atılacaktır(red olunmustur,merduttur...)

((((((((((((((((( ....... )))))))))))))))))

Soru … 73 : İbadeti, rahmani ve şeytani diye ikiye ayırabilir miyiz ?

Cevap … 73 : İbadeti, rahmani ve şeytani diye iki kısma ayırabiliriz… Delili ise Rabbimizin şu Ayeti celilesidir :
“ Ey Ademoğulları ! size, “ şeytana ibadet etmeyin ; zira o, sizin apaçık bir düşmanınızdır. Bana ibadet edin. En doğru yol budur “ diye tavsiye etmemişmiydim. “
YASİN : 60 - 61
Bu Ayeti celileden anlaşıldığı gibi, ibadet denilen eylem Allah’a takdim edilebileceği gibi, şeytana da takdim edilebilir.


((((((((((((((((( ....... )))))))))))))))))

Soru … 75 : İnsandan sudur eden sevgisinin rahmani ve şeytani boyutunu izah eder misiniz ?

Cevap … 75 : İnsanın Allah’ı ve Allah için sevmesi, Allah’a ibadet sınıfından sayılmış, Allah’tan gayrılarını ve Allah için olmayanları sevmesi de şeytana ibadet sınıfından saymıştır.
Bu konuya Allah’u Azze ve Celle’nin şu Ayeti celilesi açık ve net bir şekilde delil olmaktadır.
“ İnsanlardan öyleleri var ki ; Allah’ tan gayri eşler edinerek, Allah’ı sever gibi onları severler. İman edenlerin Allah’a olan sevgileri ise daha kuvvetlidir ………… “
BAKARA : 165
Bu konunun delillerinden bir tanesi de Ebu Umame r.a dan gelen Allah resulü s.a.v’in şu hadisi şerifleridir. O şöyle buyurmaktadır :
“ Kim sevdiğini Allah için sever, buğz ettiğine Allah için buğz eder, verdiğine Allah için verir ve men ettiğini de Allah için men ederse imanı kemale erer “
EBU DAVUD : 5.C.4681.N

((((((((((((((((( ....... )))))))))))))))))

Soru … 76 : Dua ibadetten midir ?
Cevap … 76 : Dua ibadettendir…. Bu konuda Allah resulü s.a.v şöyle buyurur : “ DUA İBADETİN TAA KENDİSİDİR. “
TİRMİZİ : 6.C.3594.N
Dua konusunda da her insanın rahmani ve şeytani yönelişleri vardır… İnsa-nın Allah’a yönelmesi ve O’na el açması, Allah’a ibadet sınıfından sayılmış, Allah’tan gayrılarına yönelmesi ve onlara el açması da şeytana ibadet sını-fından sayılmıştır……….. Bu konuya da Allah’u Azze ve Celle’nin şu Ayeti celileleri açık ve net bir şekilde delil olmaktadır.
“ … Sizin rabbiniz Allah’tır. Mülk yalnız O’nundur. O’ndan başka DUA ettikleriniz ise, bir hurma çekirdeğinin zarına bile malik olamazlar. “
FATIR : 13
“ Rabbiniz şöyle buyurdu : Bana dua edin size icabet edeyim. Bana ibadetten – yani dua’dan – yüz çevirenler, hor ve hakir olarak cehenneme gireceklerdir. “
MܒMİN : 60

((((((((((((((((((((((((((((((((........)))))))))) )))))))))))))))))))))))

Soru … 77 : İnsanın konuştuğu sözler de ibadet sınıfından ise, bunun rahmani ve şeytani boyutunu izah eder misiniz ?

Cevap … 77 : Bilindiği gibi her insan mutlaka iyi veya kötü olsun konuşur. Ve bu konuşmalarını da İslam ibadet sınıfından saymıştır…
Dolayısıyla bu konuda da ortaya çıkan hakikat ; insanın iyi ve güzel şeyler konuşması - ki buna Allah için konuşma denir - Allah’a ibadet sınıfından sayılmış, çirkin şeyler konuşması ise şeytana ibadet sınıfından sayılmıştır.
Bu konuya da Allah resulü s.a.v’in şu hadisi şerifleri açık ve net bir şekilde delil olmaktadır.
“ …. Abdullah İbn Mes’ud r.a’dan gelen bir rivayette Allah resulü s.a.v şöyle buyurmaktadır : Unutmayınki doğruluk insanı halis iyiliğe götürür, halis iyilik de cennete kılavuzluk eder………….. Yalancılık da insanı şerre ve fucura götürür. Şerr de insanı cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye nihayet Allah katında yalancı olarak yazılır. “
BUHARİ : 13.C.6070.S
Burada görüldüğü gibi ; insanın doğru tavır ve konuşmaları, onu cennete sokacak Allah’a ibadet sınıfından sayılmış, yalan sözleri ise, onu cehenneme sokacak şeytana ibadet sınıfından sayılmıştır.
“ … Resulullah s.a.v buyurdular ki : Güzel ve hoş söz sadakadır. “
BUHARİ : 13.C. 6013.S
“ … Ebu’d Derda r.a’dan. O şöyle dedi : Resulullah s.a.v şöyle buyurdular ki : “ …… Allah’u Azze ve Celle, kaba ve ağzı bozuk kimseyi asla sevmez. )
TİRMİZİ : 3.C.2070.N